Download Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control by Christopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman PDF

By Christopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman

Sliding Mode regulate is well-known as a good instrument to layout controllers that are powerful with admire to uncertainty. The ensuing controllers have low sensitivity to plant parameters and perturbations and make allowance the opportunity of decoupling the unique plant procedure into elements of decrease size. moreover many controllers make certain finite time convergence to the switching floor and will be straightforwardly carried out. notwithstanding, as well as this conventional region of exploitation, sliding mode ideas are being more and more deployed for the layout of observers for estimation and identification.

Many of the chapters during this booklet are in keeping with expansions of chosen displays from the eighth IEEE overseas Workshop on Variable constitution structures VSS'04, which used to be held in Barcelona, Spain in September 2004. The editors have attempted to spot the foremost contributions from this workshop, which outline the cutting-edge, characterize new instructions construction on present paintings, and spotlight new rising software areas.

Show description

Read or Download Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control PDF

Similar system theory books

Jerrold E Marsden Tudor Ratiu Ralph Abraham Manifolds Tensor Analysis and Applications

The aim of this e-book is to supply center fabric in nonlinear research for mathematicians, physicists, engineers, and mathematical biologists. the most objective is to supply a operating wisdom of manifolds, dynamical platforms, tensors, and differential varieties. a few purposes to Hamiltonian mechanics, fluid mechanics, electromagnetism, plasma dynamics and regulate idea are given utilizing either invariant and index notation.

Optimization. Foundations and applications

A radical and hugely available source for analysts in a huge diversity of social sciences. Optimization: Foundations and purposes provides a sequence of methods to the demanding situations confronted by way of analysts who needs to locate find out how to accomplish specific goals, often with the additional worry of constraints at the on hand offerings.

General Pontryagin-Type Stochastic Maximum Principle and Backward Stochastic Evolution Equations in Infinite Dimensions

The classical Pontryagin greatest precept (addressed to deterministic finite dimensional keep an eye on platforms) is without doubt one of the 3 milestones in smooth regulate thought. The corresponding conception is via now well-developed within the deterministic limitless dimensional atmosphere and for the stochastic differential equations.

Automated transit systems: planning, operation, and applications

A entire dialogue of computerized transit This publication analyzes the winning implementations of computerized transit in a variety of countries, reminiscent of Paris, Toronto, London, and Kuala Lumpur, and investigates the plain loss of computerized transit purposes within the city surroundings within the usa.

Extra info for Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control

Sample text

23–41, 2006. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006 24 E. Moulay and W. Perruquetti ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÖ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× Ö ÔÖ × ÒØ º ÁÒ Ë ¹ Ø ÓÒ ¸ Û ÓÒ× Ö ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ó × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ×Ý×Ø Ñ׺ Ï ÐÛØ « Ö ÒØ Ñ Ø Ó × ÓÖ ×ÓÐÚ Ò Ø ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ò Ó ÒØ Ö ØÓÖ× Ò Ë Ø ÓÒ º Ò ÐÐݸ Û Ð Û Ø Ø ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ ÓÑÓ Ò ÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× Ò Ë Ø ÓÒ º Ù ØÓ ×Ô Ð Ñ Ø Ø ÓÒ׸ Ø ÔÖÓÓ × Ó ÒÓØ ÔÔ Öº ¾ ¬Ò Ø ÓÒ× Ò ÆÓØ Ø ÓÒ× Ì ÖÓÙ ÓÙØ Ø ÔØ Ö Î × Ò ÓÔ Ò ÐÐ Ò ÊÒ Ò Ø ÙÐ ÒÓØ × Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÒÓÖÑ Ü « × Ò ´Üµ Ü ¾ ʸ Ò ¾ ¼ ¡¡¡ ¼ ¼ ¡¡¡ ¼ ½ ¡¡¡ ¼ ºº º º º º º º º ¼ ¡¡¡ ½ ¼ ½ ¼ ºº º ¼ ´ «µ Ø ÓÖ ÓÓ Ó Ø ÓÖ Ò Ò ÊÒ ¸ Ø ÙÒ Ø Ò ÒÓÖÑ Ó ÊÒ º ÓÖ Ú ØÓÖ ×Ô ¸ ¬Ò ÓÒ Ø × ×Ô º Ï ÒÓØ ³« ´Üµ «½ «¾ «¿ ¿ ºº º «Ò «Ò µ Ò Ó ´ µ Ø ÓÑÔ Ò ÓÒ Ñ ØÖ Ü ØØ ØÓ « ´«½ ÓÒÚ Ü × Ø ÓÒØ Ò Ò Ø × Ø º ÙÒ Ø ÓÒ Ú Ê ¢Î Ê × Ð Ñ Ú ´Ø Ý µ ¼ ÙÒ ÓÖÑÐÝ Ò Øº ÐÓ× Ý ×Ñ ÐÐ ×Ø Ö × ÒØ ¼ Ä Ø Ù× Ö ÐÐ Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ú Ò Ò ¾ × Ø Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ú ØÓÖ ×Ô ØÓ Ø Ú ØÓÖ ×Ô × ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø Ñ Ô× Ü ¾ ØÓ ×Ù × Ø ´Üµ Ó º × ÙÔÔ Ö × Ñ ¹ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ´Ù × µ ÓÖ ÐÐ Ü ¾ Ò ¯ ¼¸ Ø Ö Ü ×Ø× Æ ¼ ×Ù Ø Ø Ü Ý Æ µ ´Ýµ ´Üµ · ¯ Û Ö × Ø ÓÔ Ò ÙÒ Ø ÐÐ Ò ¸ Ò ÓÒ×Ø ÒØ Ð ¼ ×Ù Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ü Ü¼ ¾ ¸ × Ä Ô× ØÞ Ø Ö Ü ×Ø× ´Ü¼ µ · Ð Ü Ü¼ ´Üµ ÙÒ Ø ÓÒ Ü ÊÒ × ×ÓÐÙØ ÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÓÖ ÐÐ ¯ ¼¸ Ø Ö Ü ×Ø× Æ ¼ ×Ù Ø Ø¸ È ÓÖ ÒÝ ÓÙÒØ Ð ÓÐÐ Ø ÓÒÈÓ × Ó ÒØ ×Ù ÒØ ÖÚ Ð× ×Ù Ø Ø ´ µ Æ ¸ Û Ú Ü´ µ Ü´ µ ¯º Ì ¬Ò ÙÔÔ Ö Ö Ý Ø Ö Ø ÓÒ Ð · Á × ÐÓ ÐÐÝ Ä Ô× ´Ü Ú µ Ò ÖÚ ØÚ × Ó Ð Ñ ×ÙÔ ¼· Ú¼ Ú ØÞ¸ ÓÒ Ñ Ý ÒÓØ ÙÒ Ø ÓÒ ´Ü · Ú ¼ µ ´Üµ Ø Ø ÊÒ Ê × Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ · Ð ØÝ Ò ËØ ´Ü Ú µ Ð Ñ ×ÙÔ Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø ÖØ ¾ ´Ü · Ú µ ´Üµ ¼· Ö ´Üµ Ú ´× ¾ µº × ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ « Ö ÒØ Ð ¸ Ø Ò · ´Ü Ú µ Á Î Î Ê × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ¸ Î × Ø ÙÔÔ Ö¹Ö Ø Ò Ö Ú Ø Ú Ó Î ÐÓÒ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ò Ü Ø Ø × Î ´Üµ · ´Î ØÞ Ø Ü ¾ Î ¸ Ø Ò Ä Ô× Ð Ñ ×ÙÔ Î Æ Æ Ü µ ´¼µ Î ´Üµ Ü ¾ ÊÒ ´Üµ ´¿µ Ü´ Î Æ µ Ü ´¼µ ¼· Ð Ñ ×ÙÔ Á Î × ÐÓ ÐÐÝ ´Üµµ Î ´Üµ Î ´Ü · ¼· Ò Î × ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ « Ö ÒØ Ð Ø Ü ¾ Î ¸ Ø Ò Î ´Üµ ÖÎ ´Üµ ´Üµ º × × Ù×ØÓÑ ÖÝ Ò ÓÒØÖÓÐ Ø ÓÖݸ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ Î ÓÖ Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ ×Ù Ø Ø Î × Ò Ø Ú ¬Ò Ø º Ì Ä Ö Ú Ø Ú Ó Î ÊÒ Ê ÐÓÒ ÊÒ ÊÒ × ¬Ò Ý Î ÊÒ Ä ÙÒ Ø ÓÒ Î × Ù×٠и Î ½ ´Ã µ × ÓÑÔ Øº ÄØ Ñ Ò ÓÐ ÊÒ Î Ê Ó Ø ´Üµ ÙÒ Ø ÓÒ ×Ù ´Üµ Ø Ø ´¼µ ¼¸ Ø ¼ ÐÐ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µ ÓÒÚ Ö Ò ÐÐݸ Ø ×Ý×Ø Ñ Ú Ò Ò ÕÙ Ø ÓÒ ´¿µ × ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ó Ü ×Ø× ´Ö½ ÖÒ µ ¾ ´´¼ ·½µµÒ ×Ù Ø Ø ´ Ö½ ܽ ʸ ÓÖ Ú ÖÝ ÓÑÔ Ø × Ø Ã ×Ý×Ø Ñ ´¿µ ½º ¦ × ÒÚ Ö Òظ ¾º ¦ × ØØÖ Ø Ú Ò ¬Ò Ø ¹Ø Ñ Ø × Ø ¦ Ò ¬Ò Ø ¹Ø Ñ º Ø Ö Ð Ü ¾ ÊÒ ¦ ¿ ÖÎ ´Üµ Ê × ÔÖÓÔ Ö « Ö ÒØ Ð ×Ð Ò ×ÙÖ × Ò Ê Ä Î ´Üµ ÖÒ ÜÒ µ Ö· ´Ü½ ØÓ Ö ÜÒ µ ¼º Ì ÕÙ ÒØ Ø × ´Ö½ ÖÒ µ Ö Ø Û Ø× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µº ¬Ò Ø ÓÒ× ÓÒ ÖÒ Ò Ø ×Ø Ð Øݸ Ø ÙÒ ÓÖÑ ×Ø Ð Øݸ Ø ×ÝÑÔØÓØ Ð ØÝ Ò Ø ÙÒ ÓÖÑ ×ÝÑÔØÓØ ×Ø Ð ØÝ Ò ÓÙÒ Ò ½ º ÓÖ ÐÐ ×Ø ¿ ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ¦ ØÓ ÛØ ¼ « Ò ´Ü µ ´Ü µ ½ ´× ¾¿ µº Ð ×Ð Ò ×ÙÖ ´Ü µ « Ê × Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ü ¾ Ò ¸ 26 E.

Perruquetti ¯ Þ ·½ Ö´Þ µ Ø Ò Ø ÓÖ Ò Ó ×Ý×Ø Ñ ´ µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º Ì × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ Û Ø Ö ¹ ×Ô Ø ØÓ Ø Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ× Ó ×Ý×Ø Ñ ´ µ × Ø ×¬ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò ÕÙ Ð ØÝ Ê Ì ´Üµ ¼Î ´Üµ Ö´ÞÞµ ¼ Ü ÑÔÐ ¿º Ä Ø Ù× ÓÒ× ÖØ × Ø Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ ½ ½· Ü ¾ ½ ½ ½ Ü ´Üµ ×Ý×Ø Ñ Ü ¾ Ò Ø ËÓ Ø ÓÖ Ò Ó Ø Ü Ú ¼ ¼ ¼ ܾ ¸ Ø Ò ÓÖ ÐÐ Ú ¾ ´Üµº Ä Ø Î ´Üµ ÖÎ ´Üµ ½ ¾ Ü Ü Ü ¿ ¾ Î ´Üµ ´Üµ ¿ ×Ý×Ø Ñ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º « Ö ÒØ Ð Ò ÐÙ× ÓÒ× Ö ÓÒ Ó Ø ÑÓ×Ø ÒØ Ö ×Ø Ò ØÓÓÐ× ÓÖ ×ØÙ Ý Ò « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ× Û Ø × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ö Ø Ò × × ´×Ù ×Ü ´Üµµº Ò Ò ËÓ¸ Û ÓÒ× Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ê Ê ×Ù Ø Ø × Ñ ×ÙÖ Ð ÓÒ ÊÒ ¸ ÐÓ ÐÐÝ Û Ø Ö Ð Ø Ú ÓÑÔ Ø Ú ÐÙ Ò ´¼µ ¼º ÇÒ ¬Ò × ÓÖ ÐÐ Ü ¾ ÊÒ Ø × Ø Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ Ý ´Üµ Ó ¯ Ü·¯ ¡¡ ´½¼µ ¼ ÓÖ ÐÐ Ü ¾ ÊÒ ¸ Ø × Ø ´Üµ × ÒÓÒ ÑÔØݸ ÓÙÒ ¸ ÐÓ× Ò ÓÒÚ Üº ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ Ø × Ø Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ Ò × ÐÝ × ÓÛÒ ØÓ ÙÔÔ Ö × Ñ ¹ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ò Ü¸ ×Ó × Ø ×¬ × Ø Ò Ö Ð ÓÒ Ø ÓÒ º Ì Ù× Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ø ÓÖÝ Ñ Ý ÔÔÐ ØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò « Ö ÒØ Ð Ò ÐÙ× ÓÒ Ü¾ Ó ´Üµ Ü ¾ ÊÒ ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ÐÐ ÃÖ ×ÓÚ× ×ÓÐÙØ ÓÒº Ä Ø Ù× Ú ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ×Ý×Ø Ñº Ü ÑÔÐ º ÓÒ× ÖØ Ê ÙÒ Ø ÓÒ × × ¬Ò Ò × ÐÓ ÐÐÝ Û Ø Ö Ð Ø Ú Ü ×Ø× Æ ´Ãµ ¼ ×Ù Ò Ü ÑÔÐ ×Ý×Ø Ñ Ü½ ܾ Û Ö × Ò ×Ø ´½½µ Ҵܽ µ Ü¿½ · ܾ Ҵܾ µ Ü¿¾ ܽ ÓÒ Ê Ý Ø Ø ÓÖ ÐÐ Æ ÓÑÔ Ø Ú ÐÙ ÓÖ ÐÐ ÓÑÔ Ø Ã Ó ¸ Ø Ö Æ ´Ãµ¸ ´Ü · Æ µ × ÓÑÔ Ø Ò Ò º Ê Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ Ð ØÝ Ò ËØ ½ × Ò´Üµ Ì ÒØ ××Ó Ø ½ Ú¾ ÙÒ Ø ÓÒº Ì Æ ´Ü½ µ Ü¿½ · ܾ Ë ¿¿ ¼ ¼ ×Ý×Ø Ñ × ¿ ½ ¿ ¾ ½ ¾ ½ ½ ½ Ë Æ ´Üµ Ø Ú ÐÙ ÖØ Æ ´Ü µ Ü · Ü Æ ´Ü µ Ü Ü Û Ö × Ü Ü « Ö ÒØ Ð Ò ÐÙ× ÓÒ ØÓ Ø Ü½ ¾ Ë Ü¾ ¾ Ë × Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø Ü Ü Ü ½ ¾ ½ ¼ ¼ ¼ ´½¾µ Ü ¸ ÓÒ Ó Ø Ò× ÓÖ ÐÐ Ò Î ´Üµ ¾ ¡ Ë Æ ´Ü¾ µ Ü¿¾ ܽ ¾ ÖÎ ´Üµ Ú ¾ ´Ü · Ü µ ¼ ½ Ì Ò¸ Î × ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ¾ ´Ü · Ü µ ½ ×Ý×Ø Ñº Ë Ò Ü¾½ · ܾ¾ Ô ¡ ½¾ Ü Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ÖÎ ´Üµ Ú ¾Î ´Üµ ¾ º Í× Ò Ø ÓÖ Ñ ¸ ÓÒ Ù ×Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ó Ø ×Ý×Ø Ñ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Û Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ì ´Üµ Ü º ½ Ò ÐÐݸ ÓÒ Ñ Ý ÒÓØ Ø Ø Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ü ÑÔÐ ´¿µ Ñ Ý ¬Ò Ý Ù× Ò « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ Û Ø × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ö Ø Ò × × × Ü × Ò´Üµ Ü ½¾ × Ò´Üµº Ï Ò Ð Ò Û Ø ÒÓÒ¹×ÑÓÓØ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ׸ Û × ÐÐ Ù× Ø Óй ÐÓÛ Ò ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Ð ÑÑ Ä ÑÑ ½ ´ ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Ð ÑÑ µº × Ð Ö « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ Ü ×Ø µ ÅÓÙÐ Ý ² È ÖÖÙÕÙ ØØ ´× ´Üµ Ü ¾ Ê ÐÓ Ð × Ñ ¹­ÓÛ ¨ Ê ¼ ¢ Ê Ê ´ ÓÙÐ Ò¬Ò Øݵ × · Ø Ò ´Øµ ´Ø ½µ ¨´Ø ´ µµ ÓÖ ÐÐ Ø ¾ ½ µÁ Ø Ê¸ Û Ö × ÐÓ ÐÐÝ Ä Ô× ØÞ¸ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ ×Ù Ø Ø ´ ´Øµµ ؾ µ µº Ì × Ö ×ÙÐØ ÓÑ × ÖÓÑ ×Ð Ø ÑÓ ¬ Ø ÓÒ Ó ¾ ¸ Ð ÑÑ º½ Ò ½ ¸ Ð ÑÑ ¿º º ÆÓÛ¸ ÓÒ Ò Ú ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Øݺ 34 E.

Perruquetti Ì ÓÖ Ñ º ÅÓÙÐ Ý ² È ÖÖÙÕÙ ØØ ´× ½ µ ÓÒ× Ö ×Ý×Ø Ñ ´ µ Û Ø Ü ×Ø× ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ×Ý×Ø Ñ ´ µ × Ø × Ý Ò ÓÒ¹ Ø ÓÒ ´ µ Û Ø ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ê ¼ Ê ¼ ÐÓ ÐÐÝ Ä Ô× ØÞ ÓÙØ× Ø ÓÖ Ò ×Ù Ø Ø ¼¾ ´¼µº Á Ø Ö ¯ Þ ¼ Ö ´Þ µ ·½ ÓÖ ×ÓÑ ¯ ¼¸ Ø Ò Ø ÓÖ Ò × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ Ø × ØØÐ Ò ¹ Ø Ñ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´ µ × Ø ×¬ × Î ´Üµ Þ Ì ´Üµ Á Ò Ø ÓÒ¸ Î × Ö´Þ µ ¼ Ö × ÒØ Ø Ò Ø ÓÖ Ò × ÙÒ ÓÖÑÐÝ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º Ê Ñ Ö ¾º ÇÒ Ñ Ý ÒÓØ Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ × Ò ÕÙ Ð ØÝ ÓÖ ÐÐ Ü ¾ Î Ò ÐÐ Ú ¾ ´Üµ¸ Ø Ò Ø ÓÒ ÐÙ× ÓÒ Ó Ø ÓÖ Ñ × Ø Ø ÐÐ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ò Ë ´Üµ Ö Ø ÓÖ Ò Û Ø Ø × Ñ Ê× ØØÐ Ò ¹Ø Ñ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø Ò Ø Ð Î ´Üµ Þ º ÆÓØ Ø Ø Ø × ÔÖÓ Ð Ñ Ó × ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´ µ Ì ´Üµ Ö´Þµ ¼ ÒÓØ ÓÐ ÓÖ ×Ý×Ø Ñ× Û Ø ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ ÓÙØ× ÆÓÛ¸ Û Û ÒØ ØÓ Ú Ø ÓÒº Ü ÑÔÐ º ÓÒ× ÖØ Ò Ü ÑÔÐ Ù× Ò ÓÒÐÝ ÓÖ Òº ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ ¹ ×Ý×Ø Ñ Ü½ ܾ Ì Ø « Ö ÒØ Ð Ò ÐÙ× ÓÒ ××Ó Ü × Ò´Ü µ · × Ò´Ü µ ½ ¾ ½ ½ ܾ ¾ Ø ÛØ Ø ×Ý×Ø Ñ × Ü½ ¾ ܽ ¾ × Ò´Ü½ µ · ܾ ܾ ¾ Ë Æ ´Ü¾ µ ½ Û Ö Ë Æ × ¬Ò Ý ´½¾µº Ä Ø Ù× ÓÒ× Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ½ ¾ Ø ÓÒ Î ´Üµ ܽ · ܾ º ÓÖ ÐÐ Ú ¾ ܽ ¾ × Ò´Ü½ µ · ܾ ÓÐÐÓÛ Ò ÓÐ × · Î ´Ü Úµ Ü Ü ½ ½ ¾ ½ ËÓ Ø ×Ý×Ø Ñ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º · ܾ × Ò´Ü½ µ ¾ ܾ ½ ¾ · ܾ Î ´Üµ ½ ¾ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ ¹ Ë Æ ´Ü¾ µ ¸ Ø Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ò ËØ Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÖØ ¿ Ò Ó ÒØ Ö ØÓÖ× Ì × × Ø ÓÒ × Ø ØÓ Ø Ñ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Øݸ Û × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒº Ï Ú ÐÓÔ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ ÓÒØÖÓÐÐ Ö ÓÖ Ò Ó ÒØ Ö ØÓÖ× Û Ö Ò Ö× Ø ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñ ÓÑÓ Ò ÓÙ× Û Ø Ò ØÚ Ö º ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ ÐÐ Ø ÔÖÓÓ × Ó Ø Ö ×ÙÐØ× Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÖ Ñ Ú Ò Ò ¸ Ì ÓÖ Ñ ¾ º Ì ÓÖ Ñ º ËÙÔÔÓ× Ø Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ó Ö ¼¸ Ø Ò Ø ÓÖ Ò Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Ò ÓÒÐÝ Ø × ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ×Ø Ð º Ì ÔÖÓÓ Ó Ø × Ö ×ÙÐØ Ò ÓÙÒ Ò ¸ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ½ Ò ½ º Ò ÜØ Ò× ÓÒ Ó Ø × Ö ×ÙÐØ ØÓ × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× × Ò Ö ÒØÐÝ Ú Ò Ò ¾¾ º Ï Ñ Ý Ð×Ó Ñ ÒØ ÓÒ Ö ×ÙÐØ ÓÒ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ Ý ÓÙØÔÙØ ¹ Ò ½¿ º º½ Ì Ü ÑÔÐ Ó Ø ÓÙ Ð ÒØ Ö ØÓÖ Ò ÜÔÐ Ø × ÚÒ Ò ÓÖ Ø ÓÙ Ð ÒØ Ö ØÓÖ Ý Ù× Ò ÄÝ ¹ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñº Ä Ø Ù× Ú ÐÓÔ Ø × Ü ÑÔÐ º ÓÒ¹ × ÖØ ÓÙ Ð ÒØ Ö ØÓÖ Ü½ ܾ Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ Î ´Ü½ ܾ µ Û Ö « ´Ü½ ܾ µ ܾ Ù ´½¿µ « ¬ ¬ « ¬¬ ´«µ ¬¬ ¾ « · ܾ ´«µ · ½ ܾ ¿ « ¾ « ¾ ¿ « ¿ ¾ ¿ ܽ · ¾ ½ « ³¾ « ´Ü¾ µº Ì Ò Û ´ µ ¾ Ì ÓÖ Ñ º Ú Ø ´½ µ ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÖ Ñ Ì ×Ý×Ø Ñ ´½¿µ × ÒÐÓ ÐÐÝÓ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ð ÙÒ Ö Ø ¬Ò Ý Ñ ÐÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÓÒØÖÓÐ Ù´¾«µ ¼ Ù´¾«µ ´Ü½ ܾ µ Ò Ø ³« ´Ü µ ³ «« ¾ ̾´«µ ´Ü½ ܾ µ ×ÙÖ ¦¾ × Ò Ð ×Ð Ò ×ÙÖ ½ « ´Ü½ ܾ µ ´ µ ¾ ×ÓÐÙØ ÓÒ ×Ø ÖØ Ò ÖÓÑ ´Ü½ ܾ µ ¾ ʾ × Ø ×¬ × × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ Ó ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ Ø ¾ « Ò « Î ´Ü½ ܾ µ ½¿ «« «µ ¾ ´½ ´Ü½ ܾ µ ¾ ʾ ÓÖ Ø « ´Ü½ ܾ µ ´ µ ¾ ×Ý×Ø Ñ ´½¿µº ¼ Ó 36 E.

Download PDF sample

Rated 4.09 of 5 – based on 42 votes